Nemor-status
Vytížení serveru: 14.5

Linka je průchozí.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || Fórum || Komereèní stránka služeb || DNS online mapa || Stanice na počasí || Vyhledávání || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || Slovník || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || Vývoj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptéry |


Fooorum

Tak je to tu. Koneènì se mi to za den práce a napsání pøes 6OO øádkù skriptu povedlo. Mám své fórum.

Pøedem bych všechny upozornil, že je v totální verzy 0.1. Také bych byl rád, aby tam nebyly žádný sprosárny a tak. Ocenil bych radìj nìjaký vìcný pøipomínky. Pokud nìkdo nebude vìdìt k èemu je tøeba tlaèítko odhlásit, tak se na mne obrate.

FÓRUM

administrace